ملخها روي برگي سبز
شکم استوانه‌اي و باريک است و مرکب از يازده قطعه يا بند مي‌باشد. بند انتهاي شکم براي جفت‌گيري مناسب است. در طول پهلوهاي زيرين سينه و شکم ده جفت سوراخهاي کوچک به نام منافذ تنفسي وجود دارد. که به دستگاه تنفس وصل مي‌شود. در هر طرف اولين بند شکمي پرده صماخي تخم مرغي شکلي وجود دارد که اندام شنوايي حيوان است. در ملخ نر 8 بند به قطعات قلابي شبيه ولي بند 9 و 10 بهم چسبيده و بند 11 صفحه فوق مخرج را تشکيل مي‌دهد و يک خار کوچک به نام دنباله شکمي در يک طرف قسمت عقب بند 10 شکمي وجود دارد و جناغ بند 9 اندام جفت‌گيري را تشکيل مي‌دهد. در ملخ ماده جناغ 8 وجود ندارد و جناغ 9 طويل است و يا صفحه جانبي در بند 10 ديده مي‌شود و انتهاي شکم داراي 2 لوب زوج مي‌باشد که اندام تخم‌گذاري را تشکيل مي‌دهد.
نظرات کاربران
UserName