ملخي روي گلهاي صورتي
ملخ جهنده چمنزار مثل تعداد زيادي از فاميلهايش، داراي پاهاي عقبي بزرگ بوده که آنها را براي جَستن به کار مي‌برد. در عين حال، او برخلاف بيشتر ملخهاي ديگر قادر به پرواز نيست، چرا که فاقد بالهاي مناسب براي پرواز است. ملخ جهنده چمنزار در اواخر پاييز مي‌ميرد. تخمهاي آنها در طول زمستان زنده مي‌مانند و در بهار سال بعد نسل جديدي از اين ملخها را بوجود مي‌آورند.
نظرات کاربران
UserName