ملخي روي برگي سبز
ملخها بيشتر عمر خود را روي زمين مي‌گذرانند اما آنها قادرند بعد از جهش از روي زمين با قدرت پرواز کنند. چهار عدد بال‌هاي جلويي ضخيم و محکم مي‌باشند، اما بالهاي عقب نازک و نيمه شفاف هستند و در طول پرواز مثل يک بادبزن مي‌شوند. ملخ يکي ازجانوراني است که دگرديسي ناقص دارد. ملخ وقتي از تخم در مي‌آيد(نَمف) شبيه جانوربالغ است با اين تفاوت که توليدمثل نمي‌کند،بال ندارد و کوچکتر است .
نظرات کاربران
UserName