ملخي سبز روي برگي سبز
جنس نر و ماده ملخها از هم جداست دستگاه تناسلي نر شامل بيضه (دو عدد) و لوله‌هاي بسيار باريک که به مجراي دابران ملحق مي‌شود. مجراي دابران به يک مجراي انزالي مي‌پيوندد و به اين مجرا غده‌هايي وصل مي‌شود و اين مجرا به هنگام جفت‌گيري به خارج باز مي‌شود. در حيوان ماده هر تخمدان از چندين لوله مواد تخم باريک شونده درست مي‌شود. که در آن تخمکها تشکيل و خود به يک تخم راهه اتصال مي‌يابد و لوله تخم‌راهه باهم يکي شده و يک مهبل مياني تشکيل مي‌دهد که به طرف عقب امتداد مي‌يابد و به يک جسم نطفه‌اي کوچک يا کيسه ذخيره اسپرماتوزوئيد مي‌پيوندد و جام نطفه‌اي در موقع جفت‌گيري اسپرم دريافت کرده و ذخيره مي‌نمايد. منفذ دستگاه تناسلي ماده در سطح شکمي به خارج مربوط مي‌شود.
نظرات کاربران
UserName