تصويري از يک ملخ سبز از نزديک
دستگاه گوارش ملخ : شامل حفره دهاني و مري باريک است که تا چينه دان بزرگ ادامه پيدا مي‌کند. پس از چينه دان يک پيش معده يا سنگدان وجود دارد و بخش مياني شامل معده است که به شش جفت روده هاي کور معدي اتصال مي‌يابد. پس از معده بخش عقبي يا روده مي‌باشد که قسمت قدامي نازک و ناحيه مياني باريک و به راست روده که متسع است ختم مي‌شود.
نظرات کاربران
UserName