تصويري از چند خرچنگ روي تخته سنگ همراه با چند ايگوانا
هنگامي که بچه خرچنگها از تخم بيرون مي آيند بصورت «لارو» و شکل کاملاً نامتشابه با خرچنگاند. خرچنگها در سطح آبها تا مدتها شنا مي کنند و بعبارت ديگر اوايل عمر خود را به اين زندگي آبزيستي مي گذرانند. اغلب خرچنگها براي خوردن مناسب اند و در اتازوني خرچنگهاي آبي رنگي در کنار اقيانوس اطلس وخليج مکزيک يافت ميشود که بهترين نوع خرچنگ خوردني است . دولتها با فروش انواع خرچنگهاي خوردني بسيار ازتجارت خرچنگ نفع مي برند.
نظرات کاربران
UserName