تصويري از يک خرچنگ آبي روي سنگ و زير آبشار
خرچنگ ازجمله جانوراني است که همه چيز مي خورد و بيک نوع خوردني عادت ندارد. نوع ماده آن صدها تخم در زير شکم خود دارد و همواره در کنار آبها تخم گذاري ميکند و اين نوع تخم گذاري براي همه خرچنگها حتي نوع بري آن عموميت دارد چه خرچنگهاي برّي هم براي تخم گذاري همواره راه آبها را در پيش مي گيرند و در آنجا تخم مي ريزند.
نظرات کاربران
UserName