تصويري از دو خرچنگ در ساحل
در بعضي از انواع خرچنگ ديده شده که يک جفت پا يا همه پايهاي حيوان در آب تغيير شکل داده و بصورت وسيله اي براي شنا کردن درآمده است . اندازه چنگال کوچکترين خرچنگها 12 اينچ و بزرگترين آنها نوع عظيم الجثه ژاپني است و در بين نوع اخير انواعي ديده شده اندکه طول چنگلهاي آنها به يازده پا مي رسد. خرچنگ رنگ ثابتي ندارد و برنگهاي گوناگون ازجمله سفيد و سياه ديده شده است .
نظرات کاربران
UserName