تصويري از يک خرچنگ زير سنگريزه ها وماسه
چشم خرچنگ در بدن آن قرار دارد و قادر است بهمه جهات بگردد و حتي در چشم کاسه فرورود. خرچنگ را يک جفت چنگل بزرگ است و چون بيشتر کارهايي که با اين چنگل انجام مي دهد کارهايي است که ديگر جانوران با دستهاي خود انجام مي دهند بهتر است اين چنگل ها را بازوان خرچنگ بدانيم تا پاهاي او. هر خرچنگ با چنگل هاي خود بشکار مي پردازد و گاهي با آن بصورت دشمن چنگ مي زند و جاي اين سلاح در ناحيه سر جانور است .
نظرات کاربران
UserName