خرچنگي روي برگهاي سبز از نزديک
شکل خرچنگ معمولاً مثلثي يا بيضويست و شکم آن که شبيه دنباله اي مي باشد در زير بدن حيوان قرار دارد، خرچنگ مانند اغلب حيوانات پوسته دار بروي خود زره شاخي دارد و اين زره در اوقات معيني مي افتد و دوباره بيرون مي آيد چه اگر يک زره همواره بروي پوست حيوان باقي بماند پس از چندي آنچنان محکم ميشود که ديگر رشد حيوان امکان ناپذير مي شود.
نظرات کاربران
UserName