يک خرگوش سفيد و قهوه اي همراه با دو فرزندش
خرگوش از نظر فيزيولوژيک شبه نشخوار کننده (Pseudoruminant) بشمار ميرود و چون ميکروفلور دستگاه گوارش آن نسبت به تغييرات اسمولاريته و PHبسيار حساس است بنابر اين تغيير نوع مواد غذائي بايد به آهستگي وطي مدت ? - ? روز انجام گيرد و هرگونه تغيير ناگهاني در محتويات جيره غذائي ، بخصوص استفاده از جيره هاي غني از کربوهيدرات مي تواند با ايجاد اختلالات شديد گوارشي سبب مرگ حيوان گردد.
نظرات کاربران
UserName