يک خرگوش همراه با فرزندش داخل سبد
ميزان مصرف غذا در خرگوشها بطور متوسط روزانه حدود ? گرم به ازاء ??? گرم وزن بدن است . بهترين ماده غذائي براي خرگوشها، جيره هاي غذائي تجاري است که ترکيبات آن بر اساس نياز حيوان تنظيم شده است . اين جيره ها معمولا حاوي ??% - ??% پروتئين ، ??% - ??% فيبرخام و ???? - ???? کيلو کالري انرژي هستند.در کنار اين مواد مي توان از سبزيجات مختلف نيز استفاده نمود و بايد توجه کرد که سبزيجات فاسد و کپک زده نباشند.
نظرات کاربران
UserName