خرگوش قهوه اي کنار گلها
خرگوش صحرايي در نيمکره شمالي و در قطب شمال زندگي مي کند درطي زمستان سرد پوست سفيدش ديده شدنش را در برف دشوار مي کند در تابستان هنگاميکه برف ها آب مي شوند پوستش خاکستري يا قهوه اي مي شود خرگوش قطبي اغلب سوراخ هايي به طول 2 متر (6 فوت) در برف حفر مي کند اين سوراخ ها محل اختفاي بچه خرگوش ها به هنگام تهديد خطر است.
نظرات کاربران
UserName