خرگوش صورتي و آبي
تعيين‌ جنسيت‌ در خرگوشهاي‌نابالغ‌ بسيار مشکل‌ بوده‌ و به‌ تجربه‌ نياز دارد. بنابراين‌ در اين‌ مورد ازدامپزشک ‌کمک‌ بگيريد. خرگوشها در حدود سن‌ 24 - 16 هفتگي‌ به‌ بلوغ‌مي‌رسند. نژادهاي‌ کوچکتر زودتر ازنژادهاي‌ بزرگتر و ماده‌هازودتر از نرها بالغ‌مي‌شوند. خرگوش‌ ماده‌ سيکل‌ اوستروس‌ منظمي‌ ندارد ولي‌ مرحله‌ پذيرش‌ جنسي‌طولاني‌ و حدود7-10 روز است‌. در صورتيکه‌ جفتگيري‌ انجام‌ نگيرد ظرف‌ 1-2 روزحالت‌ پذيرش‌ از بين‌ رفته‌ و پس‌ از آن‌ حيوان‌مجددٹ وارد مرحله‌ پذيرش‌ جنسي‌مي‌گردد.
نظرات کاربران
UserName