خرگوش قهوه اي زيبا
خاستگاه اصلي خرگوش اسپانيا و آفريقاي شمالي است اما به بعضي از کشورهاي ديگر هم مهاجرت کرده است. خرگوش گياهان بومي را مي خورذ و باعث مي‌شود که ساير جانوران گرسنه بمانند. اين جانور همچنين محصولات کشاورزي را منهدم مي‌کند و براي خود سوراخهاي زيرزميني حفر مي‌کند. خرگوش قطبي سوراخ هايي به عمق 2متر در برف حفر مي‌کند که اين مکان جاي مناسبي براي مخفي کردن کودکان به هنگام خطر است.
نظرات کاربران
UserName