يک خرگوش همراه با فرزندش داخل سبد
رفتار غير تهاجمي‌ و آرام‌ خرگوش‌ آنرا بعنوان‌ يک‌ حيوان‌ خانگي‌ايده‌آل‌ مطرح‌ نموده‌ است‌. با اين‌ وجود جهت‌نگهداري‌ مناسب‌ آن‌، آشنائي‌ باخصوصيات‌ آناتوميکي‌، فيزيولوژيکي‌ و رفتاري‌ اين‌ حيوان‌ ضروري‌ است‌. در حال‌حاضر از نژادهاي‌ مختلف‌ آن‌ به‌ منظورهاي‌ گوناگون‌ از جمله‌ توليد پشم‌ و گوشت‌،انجام‌ تحقيقات‌بيولوژيکي‌ و بعنوان‌ حيوانات‌ خانگي‌ استفاده‌مي‌شود.
نظرات کاربران
UserName