بچه خرگوش قهوه اي زيبا
خَرگوش پستانداري است علفخوار، از خانواده? خرگوشان (Leporidae) و به اندام گربه، داراي گوشهاي دراز ولبهاي شکافدار. دستهاي وي از پاها کوتاهتر است. وبسيار تند رود، و داراي اقسامي مختلف است.خرگوش در حدود ? تا ? بچه مي‌گذارد.خاستگاه اصلي ‏اين جانور اسپانيا و آفريقاي شمالي است اما به بعضي از کشورهاي ديگر هم مهاجرت کرده است.
نظرات کاربران
UserName