پوستر حضرت علي اصغر عليه السلام
يكى از فرزندان امام حسين‏ عليه السلام كه شير خوار بود و از تشنگى، روز عاشورا بى تاب‏ شده بود. امام، خطاب به دشمن فرمود: از ياران و فرزندانم، كسى جز اين كودك نمانده ‏است. نمي ببينيد كه چگونه از تشنگى بى تاب است؟ در"نفس المهموم" آمده است كه‏ فرمود: " ان لم ترحمونى فارحموا هذا الطفل‏"در حال گفتگو بود كه تيرى از كمان حرمله ‏آمد و گوش تا گوش حلقوم على اصغر عليه السلام را دريد. امام حسين عليه السلام خون گلوى او را گرفت و به آسمان پاشيد.
نظرات کاربران
UserName