پوستر نام امام حسين عليه السلام
عاشورا، نشان دهنده معناي “حسين مني و انا من حسين” بود که دين رسول خدا با خون سيدالشهدا آبياري و احيا شد. به تعبير امام خميني(ره:) “عاشورا، قيام عدالتخواهان با عددي قليل و ايمان و عشقي بزرگ در مقابل ستمگران کاخ نشين و مستکبران غارتگر بود ...”(سفينه البحار، ج ?، ص ???) “اگر عاشورا نبود، منطق جاهليت ابوسفيانيان که مي خواستند قلم سرخ بر وحي و کتاب بکشند و يزيد، يادگار عصر تاريک بت پرستي که به گمان خود با کشتن و به شهادت کشيدن فرزندان وحي اميد داشت اساس اسلام را برچيند و با صراحت و اعلام “لاخبر جاء و لا وحي نزل” بنياد حکومت الهي را برکند، نمي دانستيم بر سر قرآن کريم و اسلام عزيز چه مي آمد.”(صحيفه نور، ج ?، ص ??.)
نظرات کاربران
UserName