قورباغه درختي سبز روي شاخه
دستگاه گوارش قورباغه به اين صورت است که دهان ان مجهز به آرواره‌هاي تحتاني و فوقاني با دندانهاي ريز مخروطي است. لبها رشد زيادي ندارند. دهان به حلق و مري منتهي مي‌شود. معده ساده‌اي وجود دارد. سپس روده کوچک ، روده بزرگ و راست روده وجود دارد که راست روده به کلواک و مخرج منتهي مي‌شود. تنفس قورباغه از طريق ششها صورت ميگيرد. علاوه بر تنفس از اين طريق پوست و حفره دهاني نيز در تنفس نقش دارند. تنفس از طرق مختلف در انواع گوناگون دوزيستان متفاوت است.
نظرات کاربران
UserName