قورباغه زرد زيبا
قورباغه‌ها و وزغها هر ساله به محل توليد مثل (محل تولد) خود باز مي‌گردند. عموما نرها زودتر از ماده‌ها به آبگيرها مي‌رسند و محدوده جفت گيري خود را مشخص مي‌کنند. هنگامي که ماده‌ها به محل مي‌رسند، نرها به‌وسيله آوازهاي مخصوص آنها را به درون آبگير دعوت مي‌کنند.در صورتي که ماده‌ها به آواز نرها جواب بدهند، نرها به‌وسيله پاهاي جلويي آنها را مي‌گيرند. وقتي ماده‌ها تخم ريزي مي‌کنند، نرها به‌وسيله اسپرم تخمها را بارور مي‌کنند.
نظرات کاربران
UserName