قورباغه درختي سبز
قورباغه نسبت به ديگر گونه هاي ايراني دوزيستان بدون دم جثه بسيار کوچک تري دارد. به رنگ هاي سبز تيره تا سبز روشن و حتي گاهي تا نزديک به قهوه اي نيز ديده مي شود. در نوک انگشتان اندام جلويي و عقبي داراي اندامهاي چسبنده است که به کمک آنها به برگ هاي درختان و شاخ و برگ آنها مي چسبد. گونه اي بسيار زيبا است که کمک شاياني به باغداران و مزرعه داران مي کند چراکه آنها را از شر افات و حشرات موذي نجات مي دهد.
نظرات کاربران
UserName