قورباغه زرد از نماي زيرين
قورباغه هاي پلنگي شکل در بهار از خواب زمستاني بيدار مي شوند.جنس هاي مونث اين حيوان حدود 3000 تخم درآب هاي کم عمق مي گذارند. بچه قورباغه ها به سرعت بزرگ مي شوند و طي ماه هاي تير و مرداد به قورباغهتبديل مي شوند. قورباغه هاي پلنگيشکل حشرات و بي مهرگان را مي خورند. از آن جايي که آن ها زمان زيادي را در چمنزارها سپري مي کنند،آن ها از حشراتي که آفتکشاورزي محسوب مي شوند، نيز تغذيه مي کنند. قورباغه هاي نوجوان حشرات آبزي را مي خورند. قورباغه هاي بزرگسال در پاييز به خواب زمستاني فرو مي روند.
نظرات کاربران
UserName