قورباغه زرد و سياه داخل گل
قورباغه نيزه سمي جنگلي يک ماده سمي کشنده ، داخل پوست خود توليد مي کند که براي عقب راندن شکارچيان خود مثل مارها به کار مي برد . مردم بومي سم موجود در پوست اين قورباغه را به سر نيزه هاي خود مي زنند و به همين دليل نام او را قورباغه نيزه سمي گذاشته اند . دشمنان احتمالي از روي طرحهاي رنگ روشن پوست اين قورباغه به خطرناک بودن و سمي بودن آن پي مي برند . قورباغه هاي نيزه سمي روي چمنزارها جفت گيري مي کنند نه در آب.
نظرات کاربران
UserName