وزغ قهوه اي
وزغ نيزار متعلق به آمريکاي مرکزي و جنوبي در سال ???? براي کنترل سوسک‌هاي نيشکر که آفت ساقه‌هاي نيشکر هستند، به نواحي شمال‌شرقي استراليا برده شده. متاسفانه وزغ نيزار در محيط زيست خود بيش از حد سازگاري پيدا کرد. اين وزغ به سرعت افزايش پيدا کرد و تعداد بيشماري از گونه‌هاي حشرات محلي و حيوانات استراليا را خورد. بعضي از اين گونه‌ها در حال حاضر در معرض خطر قرار دارند. اين وزغ به دليل سمي بودن و غير قابل خورده شدن، شکارچيان کمي دارد.
نظرات کاربران
UserName