قورباغه درختي سبز روي برگ
قورباغه هاي پلنگي شکل شمالي به قورباغههاي چمنزار معروفند. آن ها به رنگ سبز چمني روشن هستند و نقطه هايي سياه و بيضي شکل قسمت پشت و طرفين اين حيوان را پوشانده است. طول اين حيوان بين 1/5 و 2/10 سانتي متر است. اين حيوان در فصل تابستاناکثر وقت خود را در چمنزارها سپري مي کند. شايد شما بعضي از آن ها را در دشت ها،چمنزارها و آبروهاي کنار جاده ها ديده باشيد. قورباغه هاي نوجوان اغلب روي خزه هاي خشکيده ي لبه ي گودالهاي کنار جاده استراحت مي کنند.
نظرات کاربران
UserName