قورباغه اي از نماي زيرين
قورباغه را نبايد با وزغ اشتباه کرد، زيرا دومي حرکتش بوسيله راه رفتن است و جهش ندارد و بعلاوه داراي مردمک چشم عمودي است در حالي که مردمک چشم قورباغه گرد است . از سوي ديگر قورباغه در فک فوقانيش داراي دندان است ، ولي وزغ غالباً فاقد دندان ميباشد. قورباغه برنگهاي مختلف قهوه اي و سبز و خرمائي و صورتي و لک و پيس دار مشاهده ميشود.
نظرات کاربران
UserName