شاخه هاي گندم در گندم زار
گياهک گندم :(نامهاي ديگر گياهک عبارتند از: جوانه، جنين و رويان) تقريباً ?/? درصد وزن دانه گندم را تشکيل مي‌دهد و سرشار از چربي و ويتامينها به خصوص ويتامينهاي گروه بي است. ويژگي منحصر به فرد جوانه ميزان بالاي چربي ميباشد. اما به دليل سهم کم جوانه از کل دانه، درصد چربي کل موجود در دانه کم و بين ?تايک و نيم درصداست. از آنجايي که اين بخش را معمولاً در تهيه آرد گندم همراه با سبوس جدا مي‌کنند، سبوس را نميتوان مدت زيادي انبار کرد.
نظرات کاربران
UserName