شاخه نرسيده گندم
معمولاً گندمها را به دو دسته کلي گندم بهاره و گندم پاييزه تقسيم بندي مي‌کنند. اين دو نوع علاوه بر آن که دانه‌هايشان از نظر رنگ ، بافت ، شکل و ... باهم فرق دارد شرايط رشد و نمو آنها نيز باهم تفاوت مي‌کند. اين دو نوع گندم را در دو زمان مختلف در سال کشت مي‌نمايند.دانه گندم ، داراي شياري است که در طول دانه قرار مي‌گيرد. عمق اين شيار در گندمهاي پاييزه زياد و در گندمهاي بهاره کم است. طرفين اين شيار در گندمهاي بهاره گرد و در گندمهاي پاييزه گوشه‌دار مي‌باشد.
نظرات کاربران
UserName