شاخه هاي گندم
شرايط ايده‌آل براي رشد گندم ، آب و هواي خنک در دوره رشد رويشي ، آب و هواي معتدل در دوران تشکيل دانه و آب و هواي گرم و خشک در زمان برداشت محصول مي‌باشد. بنابراين در مناطقي که زمستانهاي سخت دارند، کشت گندم با مشکلاتي از قبيل سرمازدگي زمستاني مواجه مي‌شود.البته بايد بدانيم که گندم در برابر خشکي مقاومت چنداني ندارد و نمي‌تواند به مدت طولاني ، خشکي و کم آبي را تحمل نمايد. اما قادر است خود را با شرايط خشک تا حدي تطبيق داده و با تشکيل ياخته‌هاي کوچک‌تر که در نهايت سبب تشکيل برگهاي کوچک شده و در نتيجه روزنه‌ها کوچک‌تر مي‌شود، سطح تعريق را کاهش دهد و از اثرات سوء کم آبي تا حدي محفوظ بماند.
نظرات کاربران
UserName