فلامينگوي قرمز زيبا از نزديک
فلامينگو در ماههاي ارديبهشت تا تير 1 تخم مي گذارد، و بين 32-28 روز روي تخم مي خوابد، دوران بلوغ جوجه اش 10 روز به طول مي انجامد، و بين 75-70 روز آماده پرواز مي شود. غذاي فلامينگو عبارتست از : سخت پوستان، حشرات آبزي، لاروها، کرمها و بي مهرگان . فلامينگو جزو پرندگان حمايت شده است؛ حفاظت از مناطق زيست و توليد مثل اين پرنده، براي بقاي آن اهميت بسزايي دارد.
نظرات کاربران
UserName