تصويري از سه فلامينگو
فلامينگو در مناطق ساحلي درياها و درياچه هاي شور و کم عمق به سر مي برد و آشيانه را به شکل تود هاي کاسه مانند که از گل است و کمي بالاتر از آب قرار دارد، مي سازد و همانجا توليد مثل مي کند. در ايران، در درياچه اروميه توليد مثل مي کند. به تعداد اندک در شمال شرق نيز ديده شده است. تعداد زيادي از آنها تابستان را در فارس مي گذارنند و جز در موارد نادر زاد و ولد نمي کنند . ممکن است در خوزستان زاد و ولد کنند که اين امر نياز به بررسي بيشتري دارد .
نظرات کاربران
UserName