دو فلامينگو
فلامينگوهاي جوان به اندازه نصف فلامينگوهاي بالغ اند و به رنگ خاکستري مايل به قهوه اي ديده مي شوند. فلامينگو کوچک به واسطه رنگ صورتي از فلامينگو متمايز است. روتنه سفيد و بال ها و شانه هايش صورتي قرمز است. شاهپرهاي اوليه و ثانويه سياه و پاها و منقارش قرمز رنگ است، اما نوک منقار سياه است. هنگام پرواز، پاها و گردن را کشيده و در امتداد بدن قرار مي دهد و سر را اندکي پايين نگه مي دارد.
نظرات کاربران
UserName