يک فلامينگو در حال خواب
فلامينگو، 127-150 سانتيمتر طول دارد، پرنده نر 5.3 کيلو و پرنده ماده 5.2 کيلو وزن دارد،  پاهاي بلند و گردن دراز، در رنگ هاي صورتي و سفيد، با منقار پايين برگشته، از ساير پرندگان کنار آبچر متمايز مي شود. فلامينگو در مقايسه با فلامينگو کوچک از جمعيت و پراکندگي بيشتري برخوردار است. نر و ماده همشکلاند ولي ماده اندکي کوچکتر است و سفيدي پر و بال، به تدريج صورتي رنگ و سپس به رنگ قرمز تبديل مي شود.
نظرات کاربران
UserName