يک فلامينگو در درياچه
فلامينگوها از آرتيميا تغذيه مي کنند و علت قرمزي پر و بال آنها وجود رنگ‌دانه‌هايي ‌ست که در آرتيما وجود دارد و چنانچه فلامينگوها را در اسارت نگهداري کنيم ، با گذشت چند دوره تولک رفتن، به رنگ کاملا سفيد در مي آيند. فلامينگو به آرامي راه مي رود و در حاليکه سر و منقار خود را در آب کم‌عمق فرو برده است تغذيه مي نمايد ، هميشه بطور دسته جمعي زندگي مي کند و گله‌هاي آن به صورت پراکنده و گاهي در يک خط پرواز مي کنند .
نظرات کاربران
UserName