انبوهي از فلامينگو
فلامينگو يا مُرغ آتشي پرنده‌اي است از راسته? آتش‌مرغ‌سانان. فلامينگو پرنده‌اي است با پاهاي دراز و منقاري منحني و گردني بلند خميده، آبچر بابدني بسيار کشيده و پر و بالي به رنگهاي سفيد و صورتي است. در پروازها پاها و گردنش کشيده و قدري پائين تر از سطح بدن قرار مي‌کيرد. بالهايش ترکيب زيبائي از رنگهاي سرخ و سياه است. پرنده نابالغ قهوه‌اي مايل به خاکستري چرک است.
نظرات کاربران
UserName