تعدادي فلامينگو که سر در پر خود فرو برده اند در درياچه
يکي از باورهاي محلي درمورد فلامينگو در منطقه ميانكاله : بوميان منطقه بر اين باور هستند كه سرخي پرهاي فلامينگو نشانه سرخي خون امام حسين است و به همين دليل از شكار اين پرنده خودداري كرده و به آن احترام مي گذارند. بوميان منطقه اين پرنده را دُرنا قو ، قزلغاز نيز مي نامند. فلامينگو از جمله پرندگاني‌ست که در درياچه اروميه خيلي زياد است ، تعداد زيادي از آنها تابستان را در فارس مي گذارنند و جز در موارد نادر زادوولد نمي كنند . ممكن است در خوزستان زادوولد كنند که اين امر نياز به بررسي بيشتري دارد .
نظرات کاربران
UserName