دو فلامينگو در مقابل هم
فلامينگو در پروازها پاها و گردنش کشيده و قدري پائين تر از سطح بدن قرار مي‌کيرد. بالهايش ترکيب زيبائي از رنگهاي سرخ و سياه است. پرنده نابالغ قهوه‌اي مايل به خاکستري چرک است. فلامينگو به آرامي راه مي‌رود ودر حاليکه سر ومنقار خودرا در آب کم عمق فرو برده تغذيه مي‌کند. فلامينکو از ??/? تا ?/? متر بلندي دارد. بيشتر فلامينگوها حلزون وگياهان آبي را مي‌خورند. اين پرندگان يصورت دست جمعي و در دسته‌هاي چند هزارتايي زندگي مي‌کنند.
نظرات کاربران
UserName