تعدادي فلامينگو در درياچه
فلامينگو ميتواند به راحتي تعادلش را روي يک پايش حفظ کند و روي يک پا بايستد.پاهاي او به قدري نازک است که از فاصله دور به نظر ميرسد پرنده در هوا شناور است. منقار فلامينگو شبيه به يک قايق است.پرنده منقارش را در اب هاي گل الود تکان ميدهد تا ميگو و حلزون ها را شکار کند. اين پرندگان لانه هايشان را با گل ميسازند. در وسط هر لانه که خيلي به کيک شبيه است،يک تخم فلامينگو ديده ميشود.
نظرات کاربران
UserName