فلامينگوها در حال پرواز
در بدن ميگوهاي کوچک که فلامينگو از انها تغذيه ميکند رنگدانه هاي قرمز رنگ  کوچکي وجود دارد.هنگامي که فلامينگو اين ميگو ها را ميخورد، رنگدانه ها در بدن او  او جذب ميشوند.رنگ  صورتي فلامينگو ناشي از همين رنگدانه ها است.به همين علت رنگ يک فلامينگو دقيقا شبيه ديگري نيست. اگر فلامينگو در يک محيط باشد که  اين مواد به او نرسد رنگ او سفيد ميشود.
نظرات کاربران
UserName