يک فلامينگو که سر در پر خود فرو برده است در درياچه
فلامينگو به معناي مرغ اتشي حيوان بسيار عجيبي است. طولش به ??? سانتي متر ميرسد و به نظر مي ايد فقط از دو پا و و يک گردن درست شده است! پاهاي نازکش به راه رفتن اين پرنده در اب کمک ميکند. اين پرنده در مردابهاي ساحلي کم عمق، مانداب‌هاي حاصل طغيان درياچه‌ها، لجن‌زارها و غيره به سر مي‌برد. رژيم غذايي فلامينگو سخت پوستي به نام آرتميا مي‌باشد.
نظرات کاربران
UserName