فلامينگوي قرمز زيبا
فلامينگو در محيط طبيعي از ?? تا ?? سال زندگي مي‌کند. بيشتر پرنده‌شناسان فلامينگوها را به چهار گونه تقسيم کرده فلامينگوهاي بزرگ در آفريقا، جنوب آسيا و اروبا و جنوب آمريکاي جنوبي و هند غربي زندکي مي‌کنند. فلامينگوهاي کوچک در دره بزرگ نشستي کنيا و تانگانيکا در آفريقا به سر مي‌برند.فلامينگوهاي ديگر دو گونه هستند. گونه کمياب فلامينگوهاي آندي وجيمس مي‌باشند که در کرانه? درياجه‌هاي بلند کوههاي آند در آمريکاي جنوبي به سر مي‌برند. فلامينگوهاي وحشي روزگاري در فلوريداي جنوبي مي‌زيستند، اما مردم آنها را به خاطر برهاي زيبايشان کشتند.
نظرات کاربران
UserName