يک فلامينگو که سر در پر خود فرو برده است
فلامينگو سالي يکبار جفتگيري مي‌کند. ولانه‌اي گلين براي تخمگذاري مي‌سازد. بيشتر فلامينگوهاي ماده يک تخم در سوراخ لانه مي‌گذارند ونر و ماده هردو به نوبت روي تخم مي‌خوابند. پس از سي روز جوجه از تخم بيرون مي‌آيد. جوجه فلامينگو بعد از ? روز لانه را ترک مي‌گويد وبه گروه فلامينگوهاي جوجه مي‌پيوندد. اما براي تغذيه به لانه‌اي که درآن تولد يافته و پدر ومادر برايش خوراک آماده کرده‌اند باز مي‌گردد. بعد از دوهفته خود به جستجوي خوراک مي‌پردازد.
نظرات کاربران
UserName