يک فلامينگو در حال خوردن آب از درياچه
دسته جات فلامينگو در درياچه هاي کم عمق آب شور از جلبک هاي سبز و آبي ريز تغذيه مي کنند. گاهي جمعيتي از اين پرندگان بين پرندگان آبي بزرگتر بر روي درياچه به چشم مي خورند. در فصل زادآوري کلوني آن ها با هم آشيانه اي کاسه اي مانند مي سازند. فلامينگو هاي کوچک در يمن زيست مي کنند . به صورت مهاجر در خليج فارس و درياي عمان تجديد قوا مي کنند. امکان بقا اين پرندگان مخصوصاً به حفظ تالاب خورخوران و سواحل هرمزگان وابسته است .
نظرات کاربران
UserName