تعدادي فلامينگو با پرهاي باز در درياچه
طول فلامينگو به يک متر و وزنش به 2 کيلوگرم مي رسد اندازه آن کوچکتر و در ضمن صورتي تراست منقار اين فلامينگو سياه رنگ و تنها از فاصله نزديک انتهاي نوک کمي قرمز رنگ است در پرنده بالغ پرو بال به رنگ گلي و روتنه و زيرتنه و گردنش صورتي رنگ هستند جوان ترها به رنگ قهوه اي کم رنگ چرک با منقار سياه ديده مي شوند.
نظرات کاربران
UserName