نقاشي ديجيتالي از خانه اي کنار درختي پاييزي همراه با پله و گلدان
براي خلق نقاشي از يک عکس ديجيتالي شروع ميکنيم و قلم مو (brush) را به دست ميگيريم و پيکسل هايي را که مورد استفاده قلم نوري paintbrush ديجيتالي است با هم مي آميزيم. از تکنيک ها و حرکات دقيقا مشابهي که وقتي روي کاغذ به روش سنتي با قلم مو ميکشيم استفاده ميکنيم. با اين روش نقاشي کنترل بيشتر و کاملي روي رنگ و روشنايي ها داريم و اين به ما اجازه ميدهد که احساس خود را از تصوير بيان کنيم. وقتي که نقاشي کامل ميشود انها روي جنس خوبي از کاغذ آرتيستي انتقال ميدهيم.
نظرات کاربران
UserName