نقاشي ديجيتالي از گلزاري با گلهاي زيبا کنار تپه اي سبز و خانه روي آن
در سبک نقاشي ديجيتالي بوضوح نقش دانش نقاشي به صورت فيزيکي بر کاغذ و بوم احساس مي شود، چراکه هنرمند ديجيتال ابزارهاي مختلفي همچون صفحه هاي مجازي را که شامل ميليون ها رنگ هستند و همچنين بوم هاي نقاشي در سايزهاي مختلف در اختيار دارد. توانايي از ميان بردن اشتباهات در حين کار هم از جمله مزيت هايي است که اين روش را از نقاشي سنتي متمايز مي کند.
نظرات کاربران
UserName