نقاشي ديجيتالي از منظره يک دشت سبز همراه با خانه ها و قلبهاي رنگي
نقاشي ديجيتال محدوديت هايي همراه خود دارد. مانند محدود بودن در کنترل فيزيکي قلم در مقابل نقاشي سنتي؛ بدين مهنا که در نوع سنتي، هر ضرب قلم مو بافت و فرم متفاوت و منحصر به فرد خود را دارد که اين تنوع بافت و تاش هاي قلم در بيننده حس عميق تري را بر جاي مي گذارد.به عنوان مثال توانايي فيزيکي کنترل کاردک نقاشي بسيار بيشتر از نمونه ي ديجيتالي آن است.
نظرات کاربران
UserName