نقاشي ديجيتالي از خانه اي کوچک روي درخت همراه با خرگوشهايي زببا
نقاشي ديجيتال کاملا با ديگر انواع هنر ديجيتال و کامپيوتري ، متفاوت است. از آن جهت که ما با طرح رندر شده از روي يک مدل روبرو نيستيم. و طراح براي خلق اثر خود از ثکنيک هاي طراحي و نقاشي مستقيما از کامپوتر کمک مي گيرد. تمام برنامه هاي تقاشي ديجيتال، با استفاده از انواع برس ها و افکت هاي نقاشي، سعي در تقليد از ابزارهاي واقعي نقاشي دارند.
نظرات کاربران
UserName