نقاشي ديجيتالي از قايقي روي درياچه کنار گلها
نقاشي ديجيتال نوعي هنر نو ظهور است که در آن تکنيک هاي سنتي تر نقاشي ، مانند آبرنگ و رنگ روغن و... با استفاده از کامپيوتر، و تبلت ديجيتال و قلم نوري و نرم افزارهاي مختلف به کار گرفته ميشود. در نقاشي سنتي بر خلاف نقاشي ديجيتال، هنر مند از متريال هاي واقعي استفاده مي کند. نقاشي ديجيتال کاملا با ديگر انواع هنر ديجيتال و کامپيوتري ، متفاوت است.
نظرات کاربران
UserName